Zakladatelská smlouva svazku obcí Panství hradu Veveří

uzavřená na základě ustanovení §48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

I. Účastníci smlouvy

Obec Hvozdec
se sídlem OÚ ve Hvozdci, Náves 16, 664 71 p. Veverská Bítýška
IČ: 00362948
zast. starostkou Janou Švédovou

Obec Chudčice
se sídlem OÚ v Chudčicích 220, 664 71 p. Veverská Bítýška
IČ: 00362956
zast. starostkou Helenou Navrátilovou

Obec Ostrovačice
se sídlem OÚ v Ostrovačicích, náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81 Ostrovačice
IČ: 00377155
zast. starostou Ing. Tomášem Hájkem

Obec Rozdrojovice
se sídlem OÚ v Rozdrojovicích 7 , 664 34 p. Kuřim
IČ: 00282499
zast. starostou Jaromírem Novákem

Obec Veverské Knínice
se sídlem OÚ ve Veverských Knínicích 260, 664 81 p. Ostrovačice
IČ: 00378640
zast. starostkou Jaroslavou Čertkovou

 

II. Předmět smlouvy a její rozsah

Účastníci této zakladatelské smlouvy se dohodli na založení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Panství hradu Veveří (dále jen „svazek“) v souladu s ustanovením § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Předmětem činnosti svazku je:

a) Tvorba záměrů na podporu aktivit v oblasti bývalého panství hradu Veveří a účast na jejich realizaci.
b) Propagace záměrů a činností podporujících rozvoj a atraktivitu bývalého veverského panství.
c) Podpora a účast na aktivitách zaměřených na ochranu a péči o historickou památku hrad Veveří včetně jeho postupné opravy a rekonstrukce.
d) Podpora a účast na realizaci činností zaměřených na oživení přirozených a tradičních historických, kulturních, přírodních, sociálních a hospodářských vazeb oblasti bývalého veverského panství.
e) Podpora a propagace při rozvoji oblasti bývalého veverského panství jako turisticky atraktivního prostředí – podpora cestovního ruchu.

 

III. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1) Členové svazku mají právo:

a) účastnit se členské schůze svazku prostřednictvím svého zástupce;
b) volit orgány svazku a navrhovat do nich své zástupce.

2) Členové svazku mají povinnost:

a) přispívat svojí činností k uskutečňování předmětu činnosti svazku;
b) plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů svazku;
c) aktivně se podílet na práci svazku, zejména na jednání členské schůze svazku;
d) nepoškozovat a chránit dobré jméno svazku;
e) platit členské příspěvky.

 

IV. Způsob odstoupení účastníků od smlouvy

Každý z účastníků smlouvy od ní může odstoupit formou písemného oznámení o ukončení členství ve svazku předsedovi svazku. Členství ve svazku zaniká dnem písemného rozhodnutí o ukončení členství ze strany člena předsedovi svazku doloženého rozhodnutím zastupitelstva obce o ukončení členství ve svazku. Odstupující člen má nárok na vypořádání vloženého majetku – vrácení poměrné části členského vkladu za aktuální kalendářní rok, ve kterém člen ze svazku vystupuje. Na vypořádání ostatního majetku vytvořeného za jeho členství ve svazku nemá nárok.

 

V. Ostatní ujednání

1) Účastníci smlouvy schvalují stanovy Svazku obcí Panství hradu Veveří, které tvoří nedílnou přílohu této zakladatelské smlouvy.
2) Účastníci smlouvy zmocňují pana Ing. Tomáše Hájka, nar. 28.1. 1973, bytem Ostrovačice, Žebětínská 174, k podání návrhu na registraci svazku na Krajském úřadu Jihomoravského kraje podle zvláštního zákona.
3) Zakladatelská smlouva je vyhotovena v sedmi originálech.
4) Účast jednotlivých obcí ve svazku a souhlas se stanovami svazku byl schválen na zasedáních zastupitelstev všech obcí (kopie tohoto usnesení tvoří nedílnou součást zakladatelské smlouvy):
Obec Hvozdec dne 13.2. 2003 č. usnesení II/2003

Obec Chudčice dne 9.10. 2003 č. usnesení 7/2003

Obec Ostrovačice dne 11.8. 2003 č. usnesení 2.7./VIII/2003

Obec Rozdrojovice dne 9.9. 2003 č. usnesení 10/2003

Obec Veverské Knínice dne 20.8.2003 č. usnesení 8/2003


V Brně dne 5. prosince 2003
Jana Švédová v.r., starostka obce Hvozdec
Helena Navrátilová v.r., starostka obce Chudčice
Ing. Tomáš Hájek v.r., starosta obce Ostrovačice
Jaromír Novák v.r., starosta obce Rozdrojovice
Jaroslava Čertková v.r., starostka obce Veverské Knínice